AB110: 18 FG / 9 RA shank holes

Bur Blocks

Bur block