AB135: 9 FG / 18 RA shank holes

Bur Blocks

Bur block