AB320: 10 FG / 5 RA shank holes

Bur Blocks

Bur block