AB330: 5 FG / 10 RA shank holes

Bur Blocks

Bur block