AB420: 14 FG / 6 RA shank holes

Bur Blocks

Bur block