AB100: 27 FG shank holes

Bur Blocks

Bur block

 

 

Bur Blocks

Bur Block - 27 FG Black
AB100-1BBur Block - 27 FG Black
Bur Block - 27 FG Red
AB100-1RBur Block - 27 FG Red
Bur Block - 27 FG Green
AB100-1TBur Block - 27 FG Green
Bur Block - 27 FG Blue
AB100-1UBur Block - 27 FG Blue