AB110: 18 FG / 9 RA shank holes

Bur Blocks

Bur block

 

 

Bur Blocks

Bur Block 18FG/9RA Black
AB110-1BBur Block 18FG/9RA Black
Bur Block 18FG/9RA Red
AB110-1RBur Block 18FG/9RA Red
Bur Block 18FG/9RA Green
AB110-1TBur Block 18FG/9RA Green
Bur Block 18FG/9RA Blue
AB110-1UBur Block 18FG/9RA Blue