AB300: 15 FG shank holes

Bur Blocks

Bur block

 

 

Bur Blocks

Bur Block - 15 FG Black
AB300-1BBur Block - 15 FG Black
Bur Block - 15 FG Red
AB300-1RBur Block - 15 FG Red
Bur Block - 15 FG Green
AB300-1TBur Block - 15 FG Green
Bur Block - 15 FG Blue
AB300-1UBur Block - 15 FG Blue