AB320: 10 FG / 5 RA shank holes

Bur Blocks

Bur block

 

 

Bur Blocks

Bur Block 10FG/5RA Black
AB320-1BBur Block 10FG/5RA Black
Bur Block 10FG/5RA Red
AB320-1RBur Block 10FG/5RA Red
Bur Block 10FG/5RA Green
AB320-1TBur Block 10FG/5RA Green
Bur Block 10FG/5RA Blue
AB320-1UBur Block 10FG/5RA Blue