AB400: 20 FG shank holes

Bur Blocks

Bur block

 

 

Bur Blocks

Bur Block - 20 FG Black
AB400-1BBur Block - 20 FG Black