AB420: 14 FG / 6 RA shank holes

Bur Blocks

Bur block

 

 

Bur Blocks

Bur Block - 14 FG / 6 RA Black
AB420-1BBur Block - 14 FG / 6 RA Black